De algemne voorwaarden

<

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen (zowel vervoegd in enkel- als in meervoud) in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, V.V. Woudsend, gevestigd te Woudsend, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 40002112.
 2. Consument: iedere natuurlijke persoon met wie de leverancier een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten, alsmede, voor zover van toepassing, de natuurlijk(e) perso(o)n(en) te wiens behoeve e-tickets worden besteld.
 3. Website: de website van de leverancier waarop het aanbod van e-tickets wordt geopenbaard en de overeenkomst wordt gesloten.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de leverancier en de consument middels de website tot stand gekomen overeenkomst in de zin van artikel 6:230g lid 1 onder e van het Burgerlijk Wetboek (overeenkomst op afstand).
 5. E-ticket: het in het kader van een overeenkomst door of namens de leverancier aan de consument te leveren lot(en).
 6. Organisator: de partij welke verantwoordelijk is voor de uitvoering van diensten waarop het door de consument aangekochte e-ticket betrekking heeft.
 7. Diensten: de diensten waarop het e-ticket betrekking heeft, door of namens de organisator te verlenen.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de leverancier waarop deze voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken, zoals organisatoren. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van deze derden. Zij kunnen jegens de consument eveneens een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 3. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de consument beschikbaar gesteld zodat de consument deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Alle prijzen en aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend.
 2. De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van de leverancier dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de consument door de leverancier per e-mail is bevestigd en de consument heeft voldaan aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden.
 4. De administratie van de leverancier geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs van de consument die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
 5. De consument dient voordat hij de bestelling plaatst goed op te letten of hij de juiste e-tickets bestelt. De leverancier is, behoudens het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, niet verplicht om eenmaal verkochte e-tickets om te ruilen of restitutie toe te passen.
 6. De consument dient 18 jaar of ouder te zijn.
 7. Er zijn 3000 e-tickets in omloop. De e-tickets kunnen online besteld worden tot en met zaterdag 31 augustus 2019 19:00 uur.

 

ARTIKEL 4. | LEVERING EN UITVOERING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het e-ticket, nadat de betaling op de voorgeschreven wijze is voldaan, per e-mail toegestuurd op het door de consument opgegeven e-mailadres. De leverancier draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat de consument bij de bestelling onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 2. Het e-ticket beschikt over een unieke barcode, is daarom slechts één keer bruikbaar en maakt het kopiëren van e-tickets nutteloos. Van misbruik kan aangifte worden gedaan. Het e-ticket kan opgevraagd worden ter controle. De organisator heeft tevens het recht naar een geldig legitimatiebewijs te vragen, waarbij de consument gehouden is deze onmiddellijk te tonen.
 3. Eventueel vermelde leveringstermijnen van e-tickets zijn slechts indicatief. De leverancier draagt er zorg voor dat de e-tickets tijdig vóór uitvoering van de diensten worden geleverd.
 4. De consument is gehouden om bij levering van het e-ticket te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient de consument daarvan zo spoedig mogelijk, althans terstond nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen aan de leverancier. In geval blijkt dat het geleverde e-ticket niet aan de overeenkomst beantwoordt, draagt de leverancier zorg voor herstel. In geval herstel onmogelijk is, maakt de consument aanspraak op evenredige restitutie van door hem ter zake verrichte betalingen.
 5. E-tickets verliezen hun geldigheid door het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.
 6. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de diensten voor zover hij ter zake niet zelf als organisator optreedt. In die gevallen draagt de leverancier ook geen verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in en rondom de locatie van uitvoering. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier, kan hij voorts nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt tijdens of ten gevolge van de uitvoering van de diensten.
 7. De consument dient zich gedurende de uitvoering van de diensten te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator dan wel het bevoegd gezag. De consument dient zichzelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen gegeven door of namens de organisator of het bevoegde gezag, alsmede van wijzigingen met betrekking tot de diensten, zoals het aanvangstijdstip en dergelijke.
 8. De trekking vindt plaats op zaterdag 31 augustus 2019 op sportpark De Spil van V.V. Woudsend. De trekking wordt uitgevoerd in het bijzijn van een notaris.
 9. De levering van de prijzen gaat in overleg met de leverancier.

 

ARTIKEL 5. | ANNULERING OF VERPLAATSING DOOR ORGANISATOR

De organisator heeft het recht om de diensten te verplaatsen of te annuleren. In een voorkomend geval zal de leverancier trachten een passende oplossing te treffen. In geval de diensten wordt geannuleerd of verplaatst, zal de leverancier zijn best doen de consument daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. De leverancier kan echter niet garanderen dat de consument tijdig op de hoogte wordt gesteld en draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel in verband daarmee door de consument gemaakte kosten. In geval van annulering zullen de ticketkosten terug worden gestort. Dit geldt echter niet voor de servicekosten.

ARTIKEL 6. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

De consument heeft niet het recht tot het ontbinden van de overeenkomst met de leverancier.

 

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. De leverancier en organisator zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die hen krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en) en stakingen van personeel of niet-ondergeschikte hulppersonen.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie van gelden naar evenredigheid van dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 8. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door de consument verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele overige kosten.
 2. De door de consument verschuldigde bedragen dienen middels vooruitbetaling te worden voldaan, op (één van) de wijze(n) zoals voorgeschreven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van vooruitbetaling is de leverancier niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de vooruitbetaling is voldaan.
 3. In geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, draagt de leverancier geen aansprakelijkheid.
 4. In geval van achterafbetaling en indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de consument intreedt, is hij over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten ter voldoening van verschuldigde bedragen ten aanzien waarvan de consument in verzuim is, zoals (buiten)gerechtelijke en executiekosten, komen voor zijn rekening.
 5. Het bepaalde in het vorige lid laat de rechten van de leverancier als bedoeld in artikel 9.1 onverlet.

 

ARTIKEL 9. | NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De leverancier is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst de leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. De consument heeft, behoudens het bepaalde in artikel 6, niet de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. Bedragen die de leverancier heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd.

 

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel, is de leverancier niet aansprakelijk.
 2. De leverancier en organisator staan niet in voor de geschiktheid van het gebruik van de diensten door de consument.
 3. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die de consument lijdt door tekortkomingen van derden die (in)direct bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier.
 4. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van de leverancier mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van de leverancier betrekking heeft.
 5. De leverancier heeft te allen tijde het recht de schade van de consument, waarvoor de leverancier aansprakelijk is, te herstellen. De consument dient de leverancier daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van de leverancier ter zake vervalt.
 6. Een grond die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen één maand nadat consument de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij de leverancier schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 7. De consument is gehouden de leverancier te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier.

 

ARTIKEL 11. | KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij de leverancier.
 2. Bij de leverancier ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de consument en de leverancier voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.